Hills arbetar med om- och tillbyggnationer för kontor, hotell, centrumanläggningar, skolor, bostäder och industrier. Entreprenadformerna varierar såväl inom som mellan uppdragstyperna. För många av våra återkommande kunder arbetar vi med analyser och utredningar redan i tidiga skeden av processen. Det resulterar i bland annat underlag till investeringsbeslut, val av rätt byggmetod för varje enskilt objekt (prefab eller någon annan metod) och mycket mer. Vårt kompetensområde är i huvudsak koncentrerat till byggprojektering och byggnadskonstruktioner med byggteknik. Men vi har även bred kompetens inom beskrivningar, sakkunnighet i fysiskt skydd (skyddsrum). Utöver detta tillkommer ett väl etablerat nätverk av kompetenser inom till exempel byggnadsfysik (akustik, dynamik) och geoteknik.

Kontakta oss:
Ring 08-644 90 10 eller maila förnamn.efternamn@hillstatik.se eller för kompletterande information om oss: www.hillstatik.se (kräver flash).

Kvalitet och miljö
Vårt mål är att alltid leverera handlingar med rätt kvalitet, i rätt tid till rätt pris. Vi vet att vi kan uppfylla de kraven men vi förstår också vikten av att våra kunder skall känna sig trygga i processen. Därför har vi tagit fram ett kvalitetssystem som vi följer. En specifik projektanpassad kvalitetsplan utarbetas inför varje projekt med det övergripande mål och där avstämningspunkter sätts upp. Kvalitetsplanen styr arbetet och gör det möjligt att stämma av mot ställda krav och förväntningar. Genom åren har kraven på ett välutvecklat miljötänkande ökat. Det gäller givetvis även för vår bransch, därför har vi på Hills tagit fram en miljöpolicy som rör vår del av varje projekt. Den kan anpassas till att möta de krav som finns i varje specifikt projekt.

Större kontroll och bättre kvalitet Genom åren har vi på Hills kommit att betraktats som experter på prefabricerad konstruktion. Det är något som vi är stolta över. I dag finns inga begränsningar vad det gäller användandet av prefabkonstruktioner framför traditionellt byggande. Kontrollen över ett byggprojekt ökar väsentligt, dessutom tillkommer både miljö- och arbetsmiljömässiga fördelar. En stor del av bygget sker i kontrollerad industriell miljö istället för på fysiska arbetsplatser.